Τρέχουσες εξελίξεις στις ειδικές θεραπείες

ΘΕΜΑ: «Τρέχουσες εξελίξεις στις ειδικές θεραπείες»

Αξιότιμοι γονείς,

 

Με το παρόν έγγραφο, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω όσο πιο απλά (έτσι όπως έχω αντιληφθεί), τις αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης των ειδικών θεραπειών, με τις οποίες θα βρεθούμε αντιμέτωποι, από την 1η Αυγούστου 2018.

 

Στις 14 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105) όπου στο άρθρο 27, «Ρυθμίσεις για τα οπτικά-γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής», αναφέρει:

 

« 1. Τα οπτικά – γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από μη συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο και αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, παρέχονται κατόπιν προηγούμενης γνωμάτευσης πιστοποιημένου ιατρού – οφθαλμιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται βεβαίωση ως παράρτημα της γνωμάτευσης, με μοναδικό αριθμό, η οποία προσδιορίζει το, προς αποζημίωση, δικαιούμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ, και η οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του ΕΟΠΥΥ και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης, προκειμένου να την υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα και να λάβει την παροχή που δικαιούται. Το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών κατόπιν προσκόμισης από τον τελευταίο της ιατρικής γνωμάτευσης, της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και του παραστατικού πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των χορηγούμενων ειδών είναι μικρότερης αξίας από το βεβαιούμενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το αντίτιμο της πραγματικής τιμής πώλησης της παροχής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Το εξαμηνιαίο επιτρεπτό όριο δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τις παροχές του παρόντος άρθρου υπάγεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και το ύψος αυτού προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής. Κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται».

Ως απόρροια, της παραπάνω διάταξης, στις 15 Ιουνίου 2018, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄ 2284) η υπ’ αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης κι αποζημίωσης οπτικών ειδών-γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

 

Συγκεκριμένα για τη διαδικασία χορήγησης οπτικών ειδών αναφέρει:

 

«Η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαίωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία έχει την περιγραφή «Βεβαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα, επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

 

Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό». Τη βεβαίωση υπογράφει ηλεκτρονικά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης. Στη βεβαίωση προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται. Εν συνεχεία και κατόπιν υποβολής σε μηνιαία βάση από το κατάστημα οπτικών ειδών, των ιατρικών γνωματεύσεων, των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων και του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως ισχύει, το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών. Η μηνιαία υποβολή θα κατατίθεται στον ΕΟΠΥΥ μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

 

Σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή ακολουθείται κατ’ αντιστοιχία η ίδια διαδικασία. Ειδικότερα, για την ειδική αγωγή οι ιατροί που εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυχίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι, κατά τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. Επιπρόσθετα, η γνωμάτευση δύναται, κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού, να εκδίδεται είτε ως «πακέτο» ειδικής αγωγής είτε μεμονωμένα ανά πράξη οπότε ανάλογα εκδίδεται και ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων. Στην περίπτωση που από το πλήθος των πράξεων που θα ζητηθούν από το γιατρό υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης όπως ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., τότε το ποσό της υπέρβασης αφαιρείται αναλογικά από κάθε θεραπευτική πράξη, προκειμένου το συνολικό ποσό να είναι στο ύψος του ανώτατου αποδιδόμενου ορίου δαπάνης.

 

Στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων δαπάνης της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, για τις παροχές «Οπτικά» και «Ειδική Αγωγή» το υπερβάλλον ποσό αναζητείται από τον ΕΟΠΥΥ από τα καταστήματα οπτικών ειδών και τους παρόχους ειδικής αγωγής αντίστοιχα.

 

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο παρόχους. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ανωτέρω παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους».

 

Ως έναρξη ισχύος της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης τίθεται η 1η Αυγούστου 2018. Επομένως, από εκείνη την ημερομηνία κι έπειτα, τα παιδιά που χρήζουν ειδικών θεραπειών και συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασής τους, θα πρέπει να προμηθευτούν βεβαίωση αποζημίωσης, η οποία θα αποτελεί παράρτημα ή συνοδευτικό έντυπο της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

 

Συμπερασματικά, από 1η Αυγούστου 2018, παύουν να ισχύουν όλες οι χειρόγραφες γνωματεύσεις κι οι δικαιούχοι θα πρέπει να προμηθευτούμε νέες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις συνοδευόμενες από τη βεβαίωση αποζημίωσης (κουπόνι ή voucher).

 

Τη βεβαίωση αποζημίωσης θα τη δίνουμε στον πάροχο (θεραπευτή) που θα παρέχει τις ειδικές θεραπείες κι εκείνος με τη σειρά του θα την καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα (δηλαδή για τις θεραπείες του Αυγούστου, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου) ώστε να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και να του αποδοθούν τα χρήματα.

 

Πλέον, η δαπάνη δεν θ’ αποδίδεται στους δικαιούχους των ειδικών θεραπειών, αλλά στον πάροχο που θα δέχεται τη βεβαίωση αποζημίωσης. Ενώ, δηλαδή οι δικαιούχοι, μέχρι σήμερα λαμβάνουν μια ανταποδοτική παροχή σε χρήμα, από 1η Αυγούστου 2018, η συγκεκριμένη ανταποδοτική παροχή μετατρέπεται σε είδος, δηλαδή θεραπείες.

 

Ακόμα κι αν χρειαστεί να συνταγογραφηθούν, καθ’ υπέρβαση, περισσότερες θεραπείες, το ανώτατο αποδιδόμενο όριο δαπάνης, δεν θα μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει, ότι ο πάροχος, θα υποχρεούται να εκτελέσει μεγαλύτερο αριθμό θεραπειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα του αποδοθεί επιπλέον δαπάνη. Ειλικρινά, γιατί κάποιος ελευθεροεπαγγελματίας να δουλέψει περισσότερο, χωρίς ν’ αμειφθεί;

 

Επίσης, το αποδιδόμενο ποσό, θα υπόκειται σε αυτόματη επιστροφή (clawback), στην περίπτωση υπέρβασης της ετήσιας δαπάνης του κλειστού προϋπολογισμού των ειδικών θεραπειών. Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση, ο ΕΟΠΥΥ θα μπορεί να συμψηφίζει το ποσό της αυτόματης επιστροφής, με ισόποση οφειλή του Οργανισμού προς τους παρόχους.

 

Σύμφωνα με τα όσα δεδομένα υπάρχουν μέχρι στιγμής, οι γονείς ενδέχεται, να μας ζητηθεί να καλύψουμε το ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) που θα επιβληθεί στους παρόχους από τον ΕΟΠΥΥ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, με την υπ’ αριθμό 1617/21-12-2017 (ΑΔΑ: Ω69ΩΟΞ7Μ-Γ3Π) απόφαση του, όπου ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018, είχε εγγράψει 67.000.000,00€, για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής (ΚΑΕ 0679.01).

 

Στις 15 Ιουνίου 2018, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄ 2276) η υπ’ αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44539 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία προσδιορίστηκαν σε εξαμηνιαία βάση τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για το 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 

Συγκεκριμένα, στον πίνακα του άρθρου 1, στην κατηγορία Η «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», αναφέρεται ως εξαμηνιαίο όριο δαπάνης για το 2018 τα 40.000.000,00€, ενώ σαν ετήσιο όριο δαπάνης για το 2018 τίθενται τα 80.000.000,00€.

 

Επισημαίνεται, ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, βάση της οποίας τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2018 και προέκυψε αυτή η αύξηση των 13.000.000,00€.

 

Επομένως, ανεξάρτητα από τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού που χρήζει ειδικών θεραπειών, ανεξάρτητα, από τον αριθμό των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και των βεβαιώσεων αποζημίωσης που θα εκδοθούν, η δαπάνη που θα αποδοθεί είναι 80.000.000€.

 

Δηλαδή, εάν εκδοθούν γνωματεύσεις και βεβαιώσεις αποζημίωσης, συνολικής ετήσιας δαπάνης 90.000.000€, ο ΕΟΠΥΥ, ναι μεν, θ’ αποδώσει στους παρόχους 90.000.000€., αλλά όταν κλείσει τον απολογισμό του οικονομοικού έτους και διαπιστώσει υπέρβαση, θα ζητήσει από τους παρόχους να επιστρέψουν τα 10.000.000€ της επιπλέον δαπάνης. Ποιος ελευθεροεπαγγελματίας θα δεχτεί να πληρωθεί κατ’ αυτό τον τρόπο;

 

Γίνεται αντιληπτό, ότι η χρηματική αξία της βεβαίωσης αποζημίωσης, δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Οι ασφαλισμένοι λοιπόν, οι οποίοι αποδίδουμε τις νόμιμες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη και τα παιδιά μας είναι δικαιούχοι ειδικών θεραπειών θα προμηθευόμαστε μία βεβαίωση αποζημίωσης απροσδιόριστης χρηματικής αξίας.

 

Θα περιφερόμαστε λοιπόν οι γονείς, αναζητώντας παρόχους πρόθυμους να δεχτούν τη βεβαίωση αποζημίωσης για να την εξαργυρώσουν και ταυτόχρονα θα γνωρίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τους ζητηθεί να επιστρέψουν μέρος από τα χρήματα που απέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

 

Οι πάροχοι των ειδικών θεραπειών, ήδη μέσω των συλλόγων τους, έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους άρνηση, στο νέο καθεστώς που προωθεί το Υπουργείο Υγείας κι ο ΕΟΠΥΥ. Στη μέση αυτής της κόντρας, βρισκόμαστε οι γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά.

 

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κύριος Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, σε συνέντευξη του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», δήλωσε ότι για το 2015 αποδόθηκαν 104.743.341€ για ειδικές θεραπείες, ενώ για το 2016 αποδόθηκαν 80.243.861€. Προσωπικά, με προβληματίζει έντονα η μείωση της δαπάνης κατά περίπου 24.000.000€, μέσα σε μία χρονιά, χωρίς κάποια προφανή αιτιολογία.

 

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για το δημόσιο διάλογο, να δώσει ο κύριος Γεωργακόπουλος («αρμόδιος για θέματα ειδικής αγωγής», όπως αναφέρεται στην Εφ.Συν) στοιχεία και για το 2017, ειδικά με τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν στην ειδική αγωγή και με την εκκαθάριση των αποδείξεων να πραγματοποιείται πλέον από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Βέβαια, εάν δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος, πώς θα μπορέσει να πληροφορήσει κι εμάς;

 

Η αλήθεια, είναι ότι έχουν κατατεθεί πολλές ενστάσεις των ασφαλισμένων επί των απορριπτικών αποφάσεων εκκαθάρισης κι οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμα όλες οι αποδείξεις για το 2017. Ουσιαστικά, αδυνατεί ο κύριος Γεωργακόπουλος, να έχει πλήρη κι ολοκληρωμένη εικόνα για την ετήσια δαπάνη της ειδικής αγωγής, για το 2017 και αποφεύγει να το αναφέρει.

 

Προτιμά να παρουσιάσει μια φαινομενικά έντονη τάση μείωσης της ετήσιας δαπάνης ανάμεσα στο 2015 και 2016, χωρίς να εξηγεί τις όποιες παραμέτρους οδήγησαν σε αυτή τη μείωση και ταυτόχρονα δεν δίνει στοιχεία για το 2017. Πολύ βολικό, όταν βρίσκονται απέναντι σου δημοσιογράφοι που αποφεύγουν να κάνουν τις ερωτήσεις που απαιτούνται για να είναι αντικειμενική η συνέντευξη.

 

Οι γονείς, βρισκόμαστε στη μέση και θα υποστούμε τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία, καθώς πρακτικά, είναι αδύνατον να προμηθευτούμε όλοι, έγκαιρα, την ηλεκτρονική γνωμάτευση και τη βεβαίωση αποζημίωσης. Έχοντας γνώση, ότι η βεβαίωση αποζημίωσης δεν θα έχει ουσιαστικό οικονομικό αντίκρισμα, θ’ αναγκαστούμε να βρούμε πάροχο ή παρόχους, που δέχονται να αποζημιωθούν κατ’ αυτό τον τρόπο κι ότι αργότερα μπορεί να μας ζητηθεί να καλύψουμε το clawback.

 

Οι περισσότεροι γονείς επιθυμούμε να είμαστε αξιοπρεπείς και προσπαθούμε να είμαστε οικονομικά συνεπείς απέναντι στους παρόχους ειδικών θεραπειών. Πόσο αξιοπρεπές είναι να σου επιβάλλουν να πληρώνεις με μια βεβαίωση, που έχει τα χαρακτηριστικά ακάλυπτης επιταγής;

 

Οι γονείς πληρώνουμε κανονικά τις εισφορές μας για να έχει ασφαλιστική κάλυψη η οικογένεια μας. Πόσο δίκαιο είναι η ανταποδοτική παροχή που δικαιούσαι να μετατρέπεται από χρήμα σε είδος, το οποίο σου χορηγείται μέσω μίας βεβαίωσης απροσδιόριστης χρηματικής αξίας;

 

Οι γονείς πασχίζουμε να επιλέξουμε τους κατάλληλους θεραπευτές για να βοηθηθεί το παιδί μας. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να αλλάξουμε θεραπευτές, χωρίς το δικαίωμα επιλογής, όπως και στην περίπτωση που καθιερωθεί η σύμβαση των ιδιωτικών κέντρων με τον ΕΟΠΥΥ. Πόσο ηθικό είναι, το κράτος να σε οδηγεί συνειδητά, σε σύγκρουση με μία επαγγελματική ομάδα, καθώς αδυνατεί για περισσότερους από 18 μήνες να καταλήξει σε μια επωφελή, για όλους, λύση;

 

Πως είναι δυνατόν, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ, να μην έχουν μάθει κάτι αυτούς τους 18 μήνες που προσπαθούν να συμβασιοποιήσουν την παροχή ειδικών θεραπειών;

 

Άραγε, οι βουλευτές που υπερψήφισαν τη σχετική διάταξη (νόμος 4549, άρθρο 27), θα δέχονταν να συμμετέχουν σε άγνωστο αριθμό συνεδριάσεων σε κοινοβουλευτικές επιτροπές χωρίς να γνωρίζουν πόσα χρήματα θα τους αποδοθούν; Ειλικρινά, έχουν καταλάβει τι νομοθέτησαν; Το θεωρούν δίκαιο, αξιοπρεπές, ηθικό ή μήπως, μέσω αυτής της διάταξης υλοποιείται κοινωνική πολιτική;

 

Στις 19 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β 2315) ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Στο άρθρο 45 «Ειδικές θεραπείες (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, φυσικοθεραπείες) παιδιών/εφήβων» αναφέρει τα εξής:

 

«Ως ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων νοούνται, η δέσμη θεραπευτικών πράξεων που παρέχονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο-τροφείο, ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους δικαιούχους με τρόπο που προβλέπεται σε ειδική νομοθετική διάταξη».

 

Είναι ξεκάθαρο, ότι οι ειδικές θεραπείες πλέον θ’ αποζημιώνονται μέσω της βεβαίωσης αποζημίωσης. Ακόμα κι αν ο ΕΟΠΥΥ, παρουσιάσει σύμβαση για την παροχή ειδικών θεραπειών, όσοι θεραπευτές αρνηθούν να την υπογράψουν, θ’ αποζημιώνονται με τη βεβαίωση.

 

«1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή πολλαπλή αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από κέντρα ειδικών θεραπειών – εκπαιδευτήρια δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Στην έννοια του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου περιλαμβάνεται η διαμονή, το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, η ψυχολογική υποστήριξη, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία και η άθληση.

 

Για την εισαγωγή των παιδιών/εφήβων μέχρι 18 ετών, δικαιούχων σε Κέντρα Ειδικών θεραπειών, ιδρύματα-εκπαιδευτήρια, είναι απαραίτητη αναλυτική ιατρική γνωμάτευση που εκδίδεται ηλεκτρονικά, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, όπως Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Παιδονευρολόγο, Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παιδίατρο με εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία, Νευρολόγο και Νευροχειρουργό, εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί, καθώς και από Ιατρό ΩΡΛ και Οφθαλμίατρο, σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές. Οι ιατροί αυτοί υπηρετούν σε δημόσιες δομές ή σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Παιδείας ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα παροχών του ΕΟΠΥΥ. Οι γνωματεύσεις ανανεώνονται ανά τριετία (3 χρόνια) και ο Δείκτης νοημοσύνης εφάπαξ, από ειδικούς ψυχολόγους.

Τα ΑμεΑ που μετέχουν και παρακολουθούν προγράμματα σε ειδικά εκπαιδευτήρια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δεν δικαιούνται το νοσήλιο – τροφείο από τον ΕΟΠΥΥ. Η χορήγηση του νοσηλίου – τροφείου σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες από τον ΕΟΠΥΥ ή τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί.

Οι ανωτέρω παροχές, δύνανται να παρατείνονται και άνω του 18ου έτους της ηλικίας, για δικαιούχους με σοβαρά νοητικά, αισθητηριακά προβλήματα, με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), και για δικαιούχους με πολλαπλές αναπηρίες, κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητα, όπως Νευρολόγο, Ψυχίατρο, Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νευροχειρουργό, εφόσον έχει προηγηθεί χειρουργείο, Οφθαλμίατρο και ΩΡΛ σε περίπτωση νευροαισθητηριακών διαταραχών, από νοσοκομεία ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά, στρατιωτικά, ή μονάδες υγείας-κέντρα υγείας και οικογενειακούς ιατρούς των ΜΥ ΠΕΔΥ ή των Κ.Υ. ή ιατρών που υπηρετούν σε δημόσιες δομές ή σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή Υπουργείο Παιδείας ή ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, πιστοποιημένων στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης της περίθαλψης».

Οι παραπάνω παράγραφοι αναφέρονται στα ειδικά εκπαιδευτήρια και ιδρύματα. Με μια πρώτη ανάγνωση, τα σημεία που ξεχωρίζουν είναι η διάρκεια της γνωμάτευσης (3 χρόνια), οι ιατροί που εκδίδουν τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις και η αναφορά σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών. Μέχρι στιγμής, αυτά που γνωρίζουμε σαν Κέντρα Ειδικών Θεραπειών είναι τα ιδιωτικά κέντρα. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια επεξήγηση από το Υπουργείο Υγείας ή από τον ΕΟΠΥΥ, τι εννοεί όταν αναφέρεται σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.

 

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις, δεν θα χρειάζεται να εκδίδονται μόνο από ιατρούς που υπηρετούν αποκλειστικά σε δημόσιες δομές, αλλά θα μπορούν επιπλέον να εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε δομές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Παιδείας κι ιδιώτες ιατρούς αρκεί να είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα παροχών του ΕΟΠΥΥ.

 

Προτού συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου 45, του ΕΚΠΥ, ας επιστρέψουμε στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2276/2018) με τα επιτρεπτά όρια δαπανών, όπου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι απουσιάζουν από το σχετικό πίνακα, οι Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας.

 

Ποιοι είναι όμως οι Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας; Πρόκειται για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ-ΚΗΦ), τα Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων, τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Ξενώνες & Οικοτροφεία & Προστατευόμενα Διαμερίσματα), Οικοτροφεία/Ιδρύματα Ασυλικού Τύπου για ΑΜΕΑ, Ειδικά Σχολεία κι Εκπαιδευτήρια για ΑΜΕΑ.

 

Στο νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α 105), στο άρθρο 21, «Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα», αναφέρει ότι, «1. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν επιχορήγησής του από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αποζημίωση συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), του άρθρου 48 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και του άρθρου 18 της Φ.90380/25916/3294/2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει. Η αναγνώριση, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφελούμενων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι φορείς-δικαιούχοι της αποζημίωσης, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2276), στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι, «Οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Ν.Π.Ι.Δ.- φορέων υποστήριξης αναπηρίας, θα καλύπτονται από πιστώσεις που θα μεταβιβάζει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ανώτατο όριο δαπάνης που αφορά αυτή την κατηγορία, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 50.000.000 ευρώ, θα εξειδικευθεί σε υποκατηγορίες με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4549/2018 (Α’ 105)».

 

Πρακτικά, οι ανωτέρω διατάξεις, εξασφαλίζουν τη σταθερή ροή χρηματοδότησης για την απόδοση της δαπάνης σε όλα τα ΝΠΙΔ, στην πλειοψηφία τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν δομές υποστήριξης αναπηρίας. Παραθέτω προς προβληματισμό, απόσπασμα από την ανακοίνωση (19-02-2016) της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σχετικά με συνάντηση αντιπροσωπείας της με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κύριο Μπερσίμη.

 

«Αναφορικά με το claw back και rebate πριν καν προλάβει ο Πρόεδρος και τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να επεκταθούν στο θέμα, ο κ. Μπερσίμης δήλωσε κατηγορηματικά ότι αποτελεί και δική του εισήγηση αλλά και πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας, το αμέσως επόμενο διάστημα, να εξαιρεθούν με νομοθετική ρύθμιση οι φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το  claw back και rebate».

 

Δηλαδή, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε, για τη βεβαίωση αποζημίωσης των  ειδικές θεραπείες να υπόκειται σε clawback, σε κλειστό προϋπολογισμό 80.000.000,00  ενώ στους Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας, εξασφάλισε την αποζημίωση της δαπάνης μέχρι 50.000.000,00 μέσω χρηματοδότησης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας.

 

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Υγείας έχει τάξει από το Δεκέμβριο 2015 πως θα τους απαλλάξει από τα clawback και rebate. Παραθέτω σχετικό απόσπασμα από το 11 Δεκεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, που επιβεβαιώνει την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

 

“Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και την κοινωνική προσφορά που επιτελούν προνοιακοί φορείς όπως το συγκεκριμένο οικοτροφείο (Αγίων Αναργύρων), έχει προβλέψει την εξαίρεση των συγκεκριμένων δομών από τους μηχανισμούς clawback και rebate με διάταξη σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα”.

 

Ας επιστρέψουμε στο άρθρο 45 του νέου ΕΚΠΥ.

 

«5. Οι κατηγορίες διαταραχών που εμπίπτουν στις προβλέψεις του παρόντος άρθρου είναι:

 

– νοητικές διαταραχές,

 

– ψυχικές διαταραχές,

 

– ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές,

 

– ειδικές αναπτυξιακές κινητικές διαταραχές,

 

– μικτές αναπτυξιακές διαταραχές,

 

– ειδικές μαθησιακές διαταραχές,

 

– διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

 

– νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές/διαταραχές συμπεριφοράς (F10-F19),

 

– αισθητηριακές διαταραχές (ακοής και όρασης),

 

– διαταραχές στοματοπροσωπικής κινητικότητας και φώνησης,

 

– περιπτώσεις παιδιών και εφήβων με ένδειξη πρώιμης παρέμβασης,

 

– περιπτώσεις νεογνών υψηλού κινδύνου.

 

Η αναλυτική καταγραφή των διαταραχών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες κατά ICD-10 και ο προσδιορισμός του αριθμού των θεραπειών κατά περίπτωση, θα αποτυπωθούν σε απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και θα αποτελέσει παράρτημα του παρόντος άρθρου».

 

Διαπιστώνουμε, ότι με το νέο ΕΚΠΥ διευρύνεται η βάση των κατηγοριών διαταραχών που δικαιούνται ειδικές θεραπείες. Ταυτόχρονα περιλαμβάνεται αναφορά για παράρτημα του οποίου αναμένουμε την έγκριση και δημοσίευση, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο αριθμός θεραπειών, κατά περίπτωση.

 

«6. Σε άτομα με τις διαταραχές της προηγούμενης παραγράφου 5, που δεν εμπίπτουν στις προβλέψεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος, αποζημιώνονται θεραπευτικές πράξεις, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση που θα αποτυπωθούν ως προς το αριθμό και το είδος των αναγκαίων θεραπευτικών πράξεων για κάθε κωδικό νόσου (ICD10), σε απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και θα αποτελέσει παράρτημα του παρόντος άρθρου. Στην ίδια απόφαση θα περιλαμβάνονται και οι ιατρικές ειδικότητες που γνωμοδοτούν για πράξεις ειδικών θεραπειών, στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, και για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία διαταραχών της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις, σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από ηλεκτρονική γνωμάτευση α) από παιδοψυχίατρους και κατ’ εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων, β) από ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας και γ) από παιδιάτρους εξειδικευμένους στην νευρολογία, δ) παιδιάτρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία ε) από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα, και στ) από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές, από κλινική Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

 

Οι γνωματεύσεις θα αναγράφουν τις πράξεις θεραπείας ανάλογα με τη διάγνωση και τη βαρύτητα της νόσου και θα περιγράφουν τα ελλείμματα στην νοητική λειτουργία, στην γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες τις διαταραχές στην συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και την επίπτωση στην λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ατόμων. Οι γνωματεύσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε καθορισμένη από τον Οργανισμό ηλεκτρονική διεύθυνση και θα προεγκρίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα (εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους) μετά από ειδική διαδικασία κι από επιτροπή που θα ορίσει ο Οργανισμός.

 

Οι παθήσεις με βάση τον κωδικό νόσου (ICD10) για τις οποίες θα δύνανται οι ιατροί να γνωματεύουν αυτές τις θεραπείες, ο αριθμός των θεραπειών και το είδος των θεραπειών, ανά κατηγορία διαταραχών, θα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης που θα δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και θα αποτελεί παράρτημα του παρόντος άρθρου με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η ισχύς των γνωματεύσεων θα είναι τετράμηνης διάρκειας, εκτός από τις περιπτώσεις Νοητικής υστέρησης που θα έχουν διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και γνωμάτευση δείκτη νοημοσύνης εφάπαξ».

 

Όσα παιδιά λοιπόν δεν παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα, σε φορέα υποστήριξης αναπηρίας θα δικαιούνται συγκεκριμένο αριθμό θεραπειών ανά διαταραχή. Γίνεται αναφορά πάλι στο παράρτημα του οποίου τη δημοσίευση πρέπει να αναμένουμε.

 

Η έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων θα γίνεται είτε από ιατρούς που υπηρετούν σε δημόσιες δομές, είτε σε ιδιώτες. Οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ, όπου μια επιτροπή που θα ορίσει ο Οργανισμός, θα τις προεγκρίνει μέσα σ’ ένα μήνα.

 

Η διάρκεια των γνωματεύσεων σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ, μειώνεται στους τέσσερις (4) μήνες, από τους δώδεκα (12) μήνες που ισχύει σήμερα. Οι περιπτώσεις νοητικής στέρησης θα εξακολουθούν να λαμβάνουν γνωματεύσεις διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

 

Τα παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Κυστική Ίνωση κι άλλες παθήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να δουν βελτίωση της συνολικής κατάστασης τους και στο επόμενο τετράμηνο να χρειάζονται λιγότερες θεραπείες;

 

Ο κύριος Πολάκης, σε κομματική ομιλία του πέρυσι στον Άγιο Στέφανο, είχε αναφέρει ότι οι δικαιούχοι των ειδικών θεραπειών είναι περίπου 30.000 παιδιά. Δηλαδή σε διάστημα ενός έτους, θα εκδοθούν 90.000 γνωματεύσεις (ίσως και περισσότερες) που θα πρέπει να προεγκρίνει η επιτροπή που θα συσταθεί στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ. Εάν η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) φορές την εβδομάδα, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανά συνεδρίαση θα πρέπει να προεγκρίνονται περίπου 865 γνωματεύσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα προλαβαίνουν.

 

Επίσης, στις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις (για ειδικές θεραπείες) θα περιγράφονται τα ελλείμματα στην νοητική λειτουργία, στην γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες τις διαταραχές στην συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και στην επίπτωση στη λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ατόμων.

 

Θα πρέπει να δημοσιευθεί το παράρτημα ώστε να δούμε με ποια κριτήρια εκτιμάται και καθορίζεται η λειτουργικότητα και πώς θα επηρεάζει τον ανώτατο δικαιούμενο αριθμό θεραπειών ανά πάθηση.

 

Υπενθυμίζω, ότι στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νέου ΕΚΠΥ, όσα παιδιά εισάγονται σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών, ιδρύματα-εκπαιδευτήρια, η γνωμάτευση τους θα ανανεώνεται ανά τρία (3) χρόνια. Κατά διαβολική σύμπτωση, τόση είναι κι η διάρκεια των πράξεων που υλοποιούν μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, οι συγκεκριμένες δομές.

 

Όσα παιδιά, με συνειδητή επιλογή των γονέων του, βρίσκονται εκτός φορέων υποστήριξης αναπηρίας θα πρέπει ν’ ανανεώνεται ανά τέσσερις (4) μήνες η γνωμάτευση με προέγκριση από επιτροπή. Αντίθετα, όσα παιδιά βρίσκονται εντός φορέων υποστήριξης αναπηρίας (στη πλειοψηφία τους φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κι ΕΣΑμεΑ), θ’ ανανεώνεται ανά τρία (3) χρόνια η γνωμάτευση. Προφανώς, πρόκειται περί επιτυχούς διαβούλευσης. Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη!

 

«7. Οι θεραπευτικές πράξεις στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής παρέχονται από παιδοψυχιάτρους, ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και φυσικοθεραπευτές, δημοσίων ή εποπτευόμενων από το δημόσιο φορέων ή ελευθεροεπαγγελματίες.

 

Οι θεραπευτικές πράξεις που θα αποζημιώνονται είναι η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία (ατομική ή ομαδική ή οικογενειακή) ή θεραπεία συμπεριφοράς) , η ειδική διαπαιδαγώγηση και η φυσικοθεραπεία στις περιπτώσεις που συνυπάρχει και κινητική διαταραχή.

Για κάθε πάθηση αποζημιώνονται μέχρι 4 είδη θεραπειών μηνιαίως. Επισημαίνεται ότι τόσο ο αριθμός των συνεδριών ανά είδος θεραπευτικής πράξης, όσο και τα είδη των θεραπευτικών πράξεων ανά κατηγορία νόσου διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του δικαιούχου, την βαρύτητα της κλινικής εικόνας και την χρονική διάρκεια διενέργειας της ίδιας παροχής.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων με νοσήματα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα που αναφέρεται ανωτέρω, δύναται να υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό σχετικό αίτημα, για καθ’ υπέρβαση έγκριση θεραπειών, προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ.

Η αποζημίωση των ως άνω θεραπευτικών πράξεων θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό και με τιμολόγιο που ορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία».

Οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι τέσσερα (4) είδη θεραπειών. Ο ΕΟΠΥΥ, είχε την ευκαιρία να συμπεριλάβει στο νέο ΕΚΠΥ, επιπλέον θεραπείες (π.χ. θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική κολύμβηση), οι οποίες αποδεδειγμένα συμβάλλουν θετικά στο πρόγραμμα αποκατάστασης των παιδιών. Παρόλο που συμπεριέλαβε πρόσθετες διαταραχές, δεν συμπεριέλαβε επιπλέον είδη θεραπειών.

 

Επίσης, δικαιούχοι με νοσήματα που δεν θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα από τον ιατρό για καθ’ υπέρβαση έγκριση θεραπειών, προς την επιτροπή του ΕΟΠΥΥ.

 

Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2018.

 

Επιχειρούνται ριζικές αλλαγές στο χώρο των ειδικών θεραπειών. Οι γονείς θα βρεθούμε σε μία πολύ δύσκολη θέση, καθώς τόσο το Υπουργείο Υγείας με τον ΕΟΠΥΥ όσο και οι θεραπευτές δε δείχνουν διατεθειμένοι να καταλήξουν σε κάποια αμοιβαία λύση.

 

Επομένως, οι γονείς, θα πρέπει ν’ αξιολογήσουμε το νέο καθεστώς και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Το σίγουρο, μέχρι στιγμής, είναι ότι από 1η Αυγούστου 2018, αλλάζει ο τρόπος χορήγησης κι αποζημίωσης των ειδικών θεραπειών.

 

Όσοι συμφωνούμε με το νέο καθεστώς, θα πρέπει να σπεύσουμε να προμηθευτούμε την ηλεκτρονική γνωμάτευση και τη βεβαίωση αποζημίωσης, αναζητώντας θεραπευτές, πρόθυμους ν’ αποζημιωθούν κατ’ αυτό τον τρόπο. Όσοι διαφωνούμε, οφείλουμε άμεσα να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε ν’ αντιδράσουμε ή ακόμα και να επιχειρήσουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές του Υπουργείου Υγείας (και του ΕΟΠΥΥ) με τους παρόχους ειδικών θεραπειών.

 

Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει σκοπό να ενημερώσει σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευθεί κι ευελπιστώ να βοηθήσει στην κατανόηση των αλλαγών που έχουν νομοθετηθεί. Μόλις δημοσιευθεί και το παράρτημα που αναφέρεται στον ΕΚΠΥ, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.

 

Εν αναμονή λοιπόν της έκδοσης του παραρτήματος.

Με εκτίμηση,

Βεντούρης Νεκτάριος-Ελευθέριος

Πηγή: https://ventorally.wordpress.com/

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

To Top
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!